Xiang Fu, Chen Chen, Jian Li, Changhu Wang, C.-C Jay Kuo.

In International Conference on Image Processing (ICIP) 2017.