Chang Liu, Fuchun Sun, Changhu Wang, Feng Wang, Alan Yuille.

In International Joint Conference on Artificial Intelligence(IJCAI) 2017.

[pdf][arXiv]