Si Liu, Changhu Wang, Ruihe Qian, Han Yu, Renda Bao, Yao Sun.

In Conference on Computer Vision and Pattern Recognition(CVPR) 2017.

[pdf][arXiv]